Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.31
2. Temat badania
Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na potrzeby wypełnienia wymogów art. 3 pkt 2 oraz art. 14 pkt 3 dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41)

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 41)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA): oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy
Badaniem objęte są zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i kosztami jednostek sektora. Na podstawie przepisów ww. dyrektywy Polska została zobowiązania do publikowania danych fiskalnych dotyczących wszystkich podsektorów, w szczególności danych kasowych lub równoważnych pochodzących z rachunkowości publicznej, obejmujących co najmniej dochody ogółem, wydatki ogółem, wynik. Publikowane są dane: miesięczne - z miesięcznym opóźnieniem w zakresie podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych oraz kwartalne - z kwartalnym opóźnieniem w zakresie podsektora lokalnego. Polska została zobowiązania do publikowania informacji na temat: zobowiązań warunkowych mających potencjalnie istotny wpływ na sytuację budżetową, w tym na temat pożyczek zagrożonych, zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora w odniesieniu do sektora ogółem; udzielonych gwarancji w odniesieniu do sektora ogółem i wszystkich podsektorów; udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z zachowaniem zasady istotności); tablicy metodycznej obrazującej przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Dane Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzonych na podstawie sprawozdań Rb); dane dotyczące wpływów i wydatków KUKE S.A. realizowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym "Interes Narodowy"

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek/grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane miesięczne), w przekrojach: podsektory: instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych.
Informacje o dochodach ogółem, wydatkach ogółem, przychodach ogółem, kosztach ogółem oraz wyniku poszczególnych jednostek/grup jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane kwartalne), w przekrojach: podsektor instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym.
Dane dotyczące zobowiązań warunkowych o potencjalnym istotnym wpływie na sytuację budżetową, w tym na temat gwarancji, pożyczek zagrożonych, umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.
Informacje na temat udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw publicznych i prywatnych prezentowane jako procent PKB, w przekrojach: wartość udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Tablica metodyczna obrazująca przejście od danych kasowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - jednostki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz fundusze ubezpieczeń społecznych - dane miesięczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - jednostki podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym - dane kwartalne (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące gwarancji (październik 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące umów partnerstwa publiczno-prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora instytucji rządowych i samorządowych (październik 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane dotyczące pożyczek zagrożonych (październik 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - zobowiązania warunkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - zobowiązania przedsiębiorstw publicznych oraz udział sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw (grudzień 2018),
 • Baza Ministerstwa Finansów – Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - metodologia - tablica metodyczna - przejście od danych źródłowych do statystyk deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych zgodnie z metodologią ESA (grudzień 2018).
Do góry