Rada Statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie Rady Statystyki 18.10.2021 r.

Rada Statystyki:

 • Jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej.
 • Działa przy Prezesie Rady Ministrów.
 • W jej skład wchodzą powołane przez Prezesa Rady Ministrów osoby reprezentujące: organy administracji rządowej - 5 osób, stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - 1 osoba, Narodowy Bank Polski - 1 osoba, organizacje społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy - 3 osoby, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Konfederację Pracodawców Polskich, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Związek Rzemiosła Polskiego, inne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego po jednej osobie z każdej organizacji oraz dwóch ekspertów, po jednym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Kadencja Rady trwa pięć lat.
   
 • Do zadań Rady należy:
   
  • ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS, corocznie, na każdy następny rok projektu programu badań statystycznych,
  • przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do 30 czerwca każdego roku, projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
  • rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat,
  • ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenia dla rozwoju statystki publicznej,
  • opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodologii ich szacowania, o których mowa w art. 50 ust. 1a i 1c ustawy o statystyce publicznej.

W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 

Do góry