Finansowanie statystyki publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Główny Urząd Statystyczny jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) należy do sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych są ujęte w budżecie państwa uchwalanym corocznie przez Sejm w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 211, poz. 1633 z późn. zm.), stanowi część 58 budżetu państwa

Dochody i wydatki budżetowe są grupowane według jednolitej klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Dysponentem części 58 budżetu państwa jest Prezes GUS. Prezes GUS ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową podległych mu jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Generalny GUS, dyrektorzy urzędów statystycznych oraz Centrum Informatyki Statystycznej, Zakładu Wydawnictw Statystycznych, Centralnej Biblioteki Statystycznej są, z upoważnienia Prezesa GUS, dysponentami III stopnia środków budżetowych GUS.

W ramach części 58 budżetu państwa działalność statutową prowadzą:

1. Jednostki budżetowe - jako dysponenci III stopnia:

2. Instytucja gospodarki budżetowej:


Jednostki budżetowe statystyki publicznej prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.). Wydatki jednostek budżetowych są w całości pokrywane z budżetu, a pobrane dochody są traktowane jako dochody budżetowe i odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa.

Instytucja gospodarki budżetowej koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych, a po rozliczeniu roku budżetowego dokonuje wpłaty do budżetu państwa (40% zysku netto).

Majątek Głównego Urzędu Statystycznego, w tym oddane w trwały zarząd budynki, stanowi własność Skarbu Państwa.
  

Do góry