Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-01/I-01 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), S; prowadzące księgi rachunkowe; badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą, agencje wykonawcze, jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 22 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną), S; prowadzące księgi rachunkowe; badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą, agencje wykonawcze, jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.01, 1.67.15, 1.65.13, 1.80.01, 1.46.01, 1.65.31, 1.67.14, 1.67.03, 1.65.19, 1.65.20.
Do góry