Społeczna odpowiedzialność GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) można określić  jako koncepcję, dzięki której urzędy na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego urzędy zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności.

Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej zakłada, że przy wdrażaniu działań społecznie odpowiedzialnych w administracji publicznej należy wziąć pod uwagę  jej specyfikę w szczególności ramy prawne i wymogi stawiane przed administracją, która z samej swej istoty działa na rzecz dobra publicznego. Zadania stojące przed administracją publiczną dotyczą m. in.: zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w bieżącej działalności, podniesienia kompetencji urzędników oraz redukcji kosztów funkcjonowania instytucji. Kluczowym staje się przemodelowanie zasad zarządzania strategicznego, w którym dużą wagę przywiązuje się do budowania dialogu i otwartości na współpracę z partnerami zewnętrznymi. Podnoszenie efektywności funkcjonowania administracji przyczynia się do rozwijania konkurencyjności całej gospodarki.

Źródło: Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji Przewodnik dla administracji centralnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publ. 2020 r.

 

Do góry