Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.20
2. Temat badania
Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości produkcji, tworzeniu i podziale dochodów oraz ich wykorzystaniu w formie spożycia w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, a także określeniu wartości zadłużenia/wierzytelności w tym sektorze zgodnie z zasadami ESA.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja państwowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • administracja samorządowa - powiat
  • administracja samorządowa - gmina, miasto
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA): oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy
Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami jednostek sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami stosowanymi przez Unię Europejską. Dane prezentowane są według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że dane o dochodach i wydatkach budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z materiałów źródłowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - podstawowe kategorie lub grupy kategorii według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych – ESA, w tym wydatki (m.in. zużycie pośrednie, koszty pracy, nakłady brutto na środki trwałe, transfery bieżące, podatki związane z produkcją), przychody (m.in. produkcja rynkowa i nierynkowa, dochody z własności, otrzymane dotacje, transfery bieżące, składki przypisane umownie na ubezpieczenia społeczne), w przekrojach: sektor ogółem, z tego podsektor instytucji rządowych, podsektor instytucji samorządowych, podsektor ubezpieczeń społecznych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Government finance and EDP statistics (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019).
Do góry