Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Infrastruktura handlowa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09, 1.49.08, 1.61.14, 1.67.15, 1.65.13, 1.80.01, 1.65.19, 1.65.31, 1.04.08, 1.61.08, 1.49.02, 1.61.05, 1.46.01, 1.61.15, 1.66.02, 1.49.09, 1.61.13, 1.66.01.
Do góry