Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.49. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol badania
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zestawienie kwartalnych wskaźników obrotów w cenach bieżących według grupowań zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dane dotyczące usług biznesowych w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne" udostępniane są kwartalnie. Dane dotyczące usług biznesowych w publikacji "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r." udostępniane są kwartalnie.

Opracowania sygnalne:
  • Usługi biznesowe (listopad 2020).
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Short Term Business Statistics - Services (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Do góry