Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.04. Gospodarka społeczna

1. Symbol badania
1.04.08
2. Temat badania
Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
  • media ogólnopolskie i terenowe
6. Zakres podmiotowy
Jednostki gospodarki społecznej: : organizacje pracodawców, wybrane samorządy gospodarcze prowadzące dialog społeczny, związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, związki zawodowe rolników indywidualnych.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Zakres działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Struktura organizacyjna, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Zasięg działalności jednostki, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Rodzaj działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji centrala związkowa.
Formy działalności statutowej, w przekrojach: rodzaj organizacji region i województwo.
Warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Członkostwo, w przekrojach: rodzaj organizacji centrala związkowa płeć.
Praca społeczna, w przekrojach: rodzaj organizacji przynależność członkowska.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w przekrojach: rodzaj organizacji wiek płeć niepełnosprawność.
Inne formy pracy płatnej, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Przychody, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Koszty, w przekrojach: rodzaj organizacji centrala związkowa.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Współpraca z innymi podmiotami.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe (wrzesień 2020).
Do góry