Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.08
2. Temat badania
Badanie nowopowstałych przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o warunkach powstania przedsiębiorstw w Polsce, ich rozwoju oraz stanie aktywności w ciągu 5 pierwszych lat prowadzenia działalności.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
  • media ogólnopolskie i terenowe
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badanie obejmuje jednostki, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Działalność badawcza i rozwojowa. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Systemy informacyjne: Głównego Urzędu Statystycznego – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o sytuacji ekonomicznej nowych przedsiębiorstw oraz warunkach ich powstania i rozwoju w ciągu pierwszych 5 lat działalności, w przekrojach: rodzaje działalności PKD (sekcje), podstawowe formy prawne, województwa, lata prowadzenia działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018 (grudzień 2019).
Do góry