Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.46. Działalność przemysłowa

1. Symbol badania
1.46.01
2. Temat badania
Produkcja sprzedana przemysłu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji sprzedanej przemysłu umożliwiającej bieżącą comiesięczną oraz roczną ocenę aktywności produkcyjnej przemysłu. Wskaźnik wzrostu (spadku) produkcji sprzedanej przemysłu istnieje powszechnie w świadomości społecznej jako miernik kondycji gospodarki. Wartość produkcji sprzedanej jest wykorzystywana również jako wagi w badaniach miesięcznych indeksów zmian cen producentów, a ponadto stanowi podstawowy element w systemie rachunków narodowych. Badanie produkcji przemysłowej metodą rodzaju działalności ma na celu uzyskanie informacji o działalności przemysłowej według jej rodzajów realizowanych we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od ich zaklasyfikowania według PKD.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
 • - rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E.
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny producentów w przemyśle. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

Wyniki badania:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących (dane roczne), w przekrojach: kraj, sektory, formy własności, sekcje i działy PKD - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe bez względu na liczbę pracujących regiony, sektory własności - wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe kraj, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej regiony, klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i działy PKD - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej makroregiony, podregiony i powiaty - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej kraj - sekcje, działy, grupy i wybrane klasy - dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD regiony.
Produkcja sprzedana przemysłu w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłowych dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje PKD i sektory własności, działy PKD.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (przy stałej podstawie, wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi), okresy narastające - analogiczny okres poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych - okresy narastające, w przekrojach: regiony - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Wskaźniki dynamiki produkcji sprzedanej w cenach stałych: miesiące przy różnych podstawach (niewyrównane i wyrównane sezonowo), okresy narastające - analogiczny okres poprzedniego roku=100, w przekrojach: 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz. Urz. UE L 155 z 15.06.2007, str. 3) - miesięcznie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach bieżących i wskaźniki dynamiki w cenach stałych dane narastające, w przekrojach: sekcje, działy, grupy PKD - kwartalnie dla przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Produkcja sprzedana metodą rodzaju działalności dane roczne, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Przedsiębiorstwa przemysłowe (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według sekcji i działów PKD - dane ogólnopolskie (lipiec 2019, grudzień 2019),
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu według głównych grupowań przemysłowych - dane ogólnopolskie (grudzień 2019),
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu wg województw (grudzień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa (styczeń 2019),
 • Bazy SDDS – Indeks produkcji (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Industry-Production in industry (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry