Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.19
2. Temat badania
Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obliczania wartości rzeczywistego i planowanego deficytu (nadwyżki) i długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA): oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy
Operacje finansowe i inne zdarzenia ekonomiczne związane z wynikiem (nadwyżką/deficytem) i zadłużeniem sektora. Operacje te są reklasyfikowane zgodnie z definicjami wyniku i zadłużenia stosowanymi przez Unię Europejską. Dane dotyczące wyników wszystkich jednostek sektora są prezentowane według koncepcji memoriałowej. Oznacza to, że deficyty budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego prezentowane według rachunków krajowych na bazie kasowej są przeliczane na ujęcia memoriałowe.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn. zm.)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wskaźniki wyniku i zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów do produktu krajowego brutto, opracowane zgodnie z metodologią ESA i służące do oceny stopnia spełnienia warunków fiskalnych określonych w art. 126 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012), w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.
Wstępna informacja o wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby opracowania aktualizacji Programu Konwergencji, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017 (kwiecień 2018).
Opracowania sygnalne:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017 (październik 2018),
 • Wstępne dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w 2017 roku (kwiecień 2018).
Do góry