Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.15
2. Temat badania
Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania kwartalnych i rocznych danych o aktywach i pasywach finansowych oraz ich zmianach wynikających z transakcji dla sektorów instytucjonalnych, które służą do oceny procesów finansowania zachodzących w gospodarce oraz w celu wypełnienia wymogów określonych przez Europejski Bank Centralny oraz Eurostat.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
  • - Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2013/24) (Dz. Urz. UE L 2 z 07.01.2014, str. 34, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • organizacje międzynarodowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wszystkie jednostki.

7. Zakres przedmiotowy
Informacje o instrumentach finansowych, dla kwartalnych stanów i transakcji nieskonsolidowanych oraz rocznych stanów i transakcji nieskonsolidowanych i skonsolidowanych, w podziale na: złoto monetarne i SDR, gotówkę i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe i akcje/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji; instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników, pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia dla sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych łącznie z instytucjami działającymi na rzecz gospodarstw domowych oraz zagranicy opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ESA.

Wyniki badania:
1.67.14 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.67.14 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

Inne źródła danych:
Dane z systemów informacyjnych: Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego; dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje nieskonsolidowane oraz roczne rachunki finansowe, stany i transakcje nieskonsolidowane i skonsolidowane, obejmujące aktywa i pasywa w podziale na instrumenty finansowe, w przekrojach: sektory (i najważniejsze podsektory) instytucjonalne określone w ESA.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje innych jednostek:
  • Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - strona internetowa NBP (październik 2019),
  • Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - strona internetowa NBP (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019).
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych (październik 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019).
Do góry