Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.14
2. Temat badania
Wskaźniki przedsiębiorczości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wskaźnikach prezentujących stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • organizacje międzynarodowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe jednostki organizacyjne. Badanie obejmuje jednostki o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych ).

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wskaźniki przedsiębiorczości związane z efektywnością oraz osiąganymi wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: ogółem według klas wielkości mierzonych liczbą pracujących, grupowania według wielkości przychodów, rodzaju działalności PKD (sekcje), lokalizacji (województwa).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014-2018 (czerwiec 2020).
Do góry