Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.66. Rzeczowy majątek trwały i inwestycje

1. Symbol badania
1.66.02
2. Temat badania
Nakłady na środki trwałe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe, ich dynamice oraz strukturze w skali gospodarki narodowej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Nakłady na środki trwałe według struktury rodzajowej środków trwałych z wyodrębnieniem środków pochodzących z importu, nakłady ponoszone na używane środki trwałe, koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe, nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (nowo rozpoczęte) – ilość i wartość kosztorysowa, źródła finansowania nakładów, wydatki na długoterminowe aktywa finansowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Nakłady na środki trwałe, w przekrojach: kraj - sektory (publiczny, prywatny), formy własności, sekcje, działy PKD i grupy rodzajowe środków trwałych regiony, województwa, sektory (publiczny, prywatny), sekcje PKD.
Wskaźniki dynamiki (liczone z cen stałych) w stosunku do roku poprzedniego (=100), w przekrojach: sekcje, działy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017 (maj 2018).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Rzeczowy majątek trwały (grudzień 2019).
Do góry