Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.13
2. Temat badania
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o instrumentach finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe oraz ich zaangażowaniu w transakcje tymi instrumentami.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • NBP
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa niefinansowe: dobór celowy, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Instrumenty finansowe. Międzynarodowa wymiana towarowa. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przepływy pieniężne netto. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w przekrojach: sekcje PKD, klasy wielkości podmiotów określone według zatrudnienia, obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Główne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, wartość importu i eksportu, struktura walutowa importu i eksportu, zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych, rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe, w przekrojach: ogółem i grupowane według: sekcji PKD oraz klas wielkości podmiotów określonych liczbą zatrudnienia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
  • Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (listopad 2019).
Do góry