Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.15
2. Temat badania
Podmioty z kapitałem zagranicznym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym na terenie Polski.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE. L 171 z 29.06.2007 str. 17, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • NBP
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - posiadające ulokowany kapitał zagraniczny (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną).

7. Zakres przedmiotowy
Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów. Cechy grup przedsiębiorstw. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych, w przekrojach: PKD województwa klasy wielkości kraje pochodzenia kapitału wielkość udziału kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym podmiotu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 r. (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Statystyka IFATS (grudzień 2020).
Do góry