Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.51. Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol badania
1.51.09
2. Temat badania
Międzynarodowy handel usługami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących obrotów realizowanych w międzynarodowej wymianie usług.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz. Urz. UE L 166 z 27.06.2012, str. 22, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • NBP
  • organizacje międzynarodowe
6. Zakres podmiotowy
Rezydenci: w znaczeniu, o którym stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679), którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie usługami (nabycie lub dostarczenie usług), w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Międzynarodowy handel usługami. Obciążenie respondentów. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wartości kwartalne/roczne obrotów usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej w podziale według typów usług i według poziomów podziału geograficznego zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (październik 2019).
Publikacje innych jednostek:
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej roczny za rok 2018 (wrzesień 2019),
  • Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej kwartalny za I, II, III, IV kwartał 2018 r. (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Opracowania sygnalne:
  • Usługi biznesowe (listopad 2020).
Do góry