Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.05
2. Temat badania
Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa, a także o zmianach zachodzących w wewnętrznej strukturze rodzajowej działalności przedsiębiorstw i jej rozmieszczeniu terytorialnym.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE. L 171 z 29.06.2007 str. 17, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badanie obejmuje jednostki, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka placówek leczniczych. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność gastronomiczna. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura handlowa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Komunikacja miejska. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów, w przekrojach: województwa rodzaje działalności PKD (sekcje) formy organizacyjno-prawne klasy wielkości lata prowadzenia działalności.
Dla zbiorowości o liczbie pracujących 10 i więcej osób: dane w zakresie wyników bilansowych, rachunku zysków i strat, środków trwałych brutto, nakładów na środki trwałe, liczby pracujących oraz jednostek lokalnych, w przekrojach: województwa rodzaje działalności PKD (sekcje) formy prawne klasy wielkości.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. (luty 2020).
Opracowania sygnalne:
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r. (październik 2019),
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. (październik 2019),
 • Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 r. (październik 2019).
Do góry