Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.13
2. Temat badania
Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji statystycznych dotyczących operacji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA): oraz Systemu Rachunków Narodowych (SNA) a także metodologią Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednostki spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy
Badaniu podlegają: dane miesięczne, obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu kasowym; dane roczne, obejmujące: operacje finansowe związane z dochodami, wydatkami, aktywami oraz zobowiązaniami sektora instytucji rządowych i samorządowych zreklasyfikowane zgodnie z klasyfikacjami dochodów, wydatków, aktywów finansowych i niefinansowych oraz zobowiązaniami stosowanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - prezentowane w ujęciu memoriałowym

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów, systemy informacyjne, miesięczne dane z FUS,FER, NFZ, FP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej, płatności kasowe na działalność operacyjną, napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, nabycie netto niefinansowych aktywów, nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych, nabycie netto finansowych aktywów, zaciągnięcie zobowiązań netto, w przekrojach: znaczące komponenty szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczne.
Dochody, wydatki, transakcje dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych oraz bilans, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory (centralny, lokalny i funduszy zabezpieczenia społecznego) - dane roczne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje innych jednostek:
 • Rocznik Statystyczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego "Government Finance Statistics Yearbook" (grudzień 2019),
 • Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego "International Financial Statistics" (maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019).
Bazy danych:
 • Bazy SDDS – Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane miesięczne (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019),
 • Bazy SDDS – Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane roczne (październik 2019).
Do góry