Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-03 - sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych): - bez względu na liczbę pracujących, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany wg PKD do: rolnictwa (dział 01), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K – banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwa emerytalne), edukacji (podklasa 85.42.B - szkolnictwo wyższe), - o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany wg PKD do administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (sekcja O), oraz ich jednostki lokalne samodzielnie bilansujące bez względu na przeważający rodzaj prowadzonej działalności, - bez względu na liczbę pracujących i przeważający rodzaj prowadzonej działalności - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury mających osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działu 59 oraz działów 90 i 91 (z wyłączeniem parków narodowych), instytucje gospodarki budżetowej; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) oraz spółki cywilne o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, których przeważający rodzaj działalności jest zaklasyfikowany według PKD do rolnictwa (dział 01) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne, z liczbą pracujących 10 lub więcej osób, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K); jednostki budżetowe państwowe i samorządów terytorialnych (z wyłączeniem urzędów gmin) oraz zakłady budżetowe samorządów terytorialnych, bez względu na liczbę pracujących i niezależnie od przeważającego rodzaju prowadzonej działalności;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.02, 1.66.01, 1.65.19.
Do góry