Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.01, 1.27.05, 1.65.19, 1.67.14.
Do góry