Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SP-3 - sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych); badaniem nie są objęte państwowe jednostki organizacyjne;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (4%)
Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka placówek leczniczych. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność gastronomiczna. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura handlowa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Komunikacja miejska. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01, 1.49.05, 1.51.09, 1.23.02, 1.65.13, 1.04.08, 1.66.01, 1.61.08, 1.49.02, 1.61.05, 1.80.01, 1.46.01, 1.61.15, 1.66.02, 1.24.01.
Do góry