Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.49. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol badania
1.49.05
2. Temat badania
Obrót i działalność gastronomiczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci gastronomicznej, świadczonych usługach gastronomicznych, wielkości przychodów z działalności gastronomicznej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność gastronomiczną klasyfikowaną według PKD do działów 55 i 56 niezależnie od tego, czy działalność ta jest działalnością przeważającą czy działalnością drugorzędną.

7. Zakres przedmiotowy
Działalność gastronomiczna. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Sprzedaż w placówkach gastronomicznych, przychody z działalności gastronomicznej, placówki gastronomiczne.
Obroty w placówkach, wskaźnik dynamiki w cenach bieżących dla sekcji I - podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, oraz około 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, w przekrojach: sprzedaż w działalności gastronomicznej według rodzaju, przychody z działalności gastronomicznej według rodzaju, województwa.
Placówki gastronomiczne, w przekrojach: rodzaj, typ placówki, województwa, sektory własności (w okresach rocznych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Statystyka krótkookresowa - Obrót (dział 55 i 56 wg PKD) (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Do góry