Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.02
2. Temat badania
Pracujący w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o pracujących w Polsce. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Pozyskanie danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Pracujący, w tym zatrudnienie.

Wyniki badania:
1.22.01 Wyznania religijne w Polsce.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.22.01 Wyznania religijne w Polsce

Inne źródła danych:
Szacunki GUS dotyczące pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych (1.45.29 - Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - PBSSP 2010).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zatrudnienie w gospodarce narodowej, w przekrojach: sekcje PKD, sektory własności, województwa, płeć.
Pracujący w miastach i na wsi, w przekrojach: sekcje PKD, województwa, płeć.
Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w przekrojach: sekcje i działy PKD, makroregiony, regiony, województwa.
Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD, sektory własności, wielkość jednostek województwa, sektory własności, wielkość jednostek.
Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, źródła rekrutacji województwa, sektory własności, źródła rekrutacji.
Zwolnienia z pracy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, przyczyny zwolnień województwa, sektory własności, przyczyny zwolnień.
Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń, w przekrojach: sekcje PKD, województwa.
Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w przekrojach: sekcje PKD.
Pracujący w porze nocnej, emeryci i renciści, niepełnosprawni, cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, płeć województwa, sektory własności, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 r. (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej wg faktycznego miejsca pracy, sekcji PKD, sektorów własności i płci (listopad 2019),
 • DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby i wielkości jednostek (listopad 2019),
 • DBW Rynek Pracy – Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby jednostek - wg sektorów własności, sekcji PKD i płci (listopad 2019),
 • DBW Rynek Pracy – Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (listopad 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Pracujący według innego podziału niż PKD (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 (sierpień 2019).
Do góry