Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.27. Edukacja

1. Symbol badania
1.27.05
2. Temat badania
Szkoły wyższe i ich finanse
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytucjach prowadzących kształcenie podyplomowe i doktoranckie, liczbie studentów, absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich, doktoratach i zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych oraz badawczych, a także o stypendiach naukowych, pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 227)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: - publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe.

7. Zakres przedmiotowy
Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Domy i stołówki studenckie. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Instytucje naukowe. Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Kandydaci i przyjęci na studia. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Słuchacze studiów podyplomowych. Studenci. Stypendia naukowe. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Wynagrodzenia. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Zatrudnienie.

Wyniki badania:
1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa; 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa
1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Szkoły wyższe, zamiejscowe jednostki organizacyjne, w tym: filie, podstawowe zamiejscowe jednostki organizacyjne, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, w przekrojach: liczba, typ szkoły, województwa, regiony, makroregiony, podregiony i powiaty.
Finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: szkoły publiczne i niepubliczne, typy szkół, województwa, makroregiony i regiony.
Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregiony.
Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: wiek, płeć typ szkoły i forma własności grupy, podgrupy i nazwy kierunków i form studiów kontynenty i kraje obywatelstwa rok studiów, szkoły województwa, makroregiony, regiony, podregiony.
Kandydaci i przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia, w przekrojach: płeć, studia I i II stopnia, forma szkoły, typ szkoły, rodzaj szkoły, województwa, makroregiony i regiony.
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów łącznie z cudzoziemcami,, w przekrojach: województwa, makroregiony i regiony oraz typ szkoły.
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, typy szkół.
Formy pomocy studenckiej, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia jako stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, regiony.
Formy pomocy dla doktorantów, w przekrojach: stypendia: socjalne, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendyści strony polskiej, fundowane, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, regiony.
Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktorskie, doktoranckie, projakościowe), w przekrojach: typ szkoły województwa, makroregiony, regiony.
Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ szkoły, forma studiów.
Liczba komputerów w szkole wyższej dostępnych dla studentów, w przekrojach: z dostępem do Internetu, w tym za pomocą szybkiego łącza w poszczególnych szkołach wyższych, województwa, makroregiony, regiony.
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki, w przekrojach: dziedziny nauki i sztuki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.poz.1065), płeć, typ szkoły.
Doktoraty poza studiami doktoranckimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej, typ szkoły, forma studiów, województwa, makroregiony, regiony.
Liczba wszczętych przewodów doktorskich, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: płeć, typ szkoły, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, województwa, makroregiony, regiony.
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły, rodzaj studiów, forma studiów, kraj.
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych i badawczych posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty.
Nauczyciele akademiccy, w tym cudzoziemcy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: wymiar zatrudnienia, płeć, stanowiska lub grupy stanowisk, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty i kraj (dla cudzoziemców).
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: rodzaj niepełnosprawności, płeć, rok studiów, podgrupy kierunków studiów i nazw, województwa, makroregiony, regiony, typ szkoły, formy studiów.
Niepełnosprawni doktoranci , w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma studiów i typ szkoły, rodzaj niepełnosprawności.
Osoby, które obroniły rozprawę doktorską na studiach doktoranckich, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: forma studiów, typ szkoły, województwa, makroregiony, regiony, płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej.
Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, wiek, typ szkoły, województwo, makroregiony, regiony, dziedzina nauki i sztuki, dyscyplina naukowa i artystyczna, nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013, forma studiów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (październik 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Edukacja – Szkoły wyższe. Studenci/absolwenci według typów szkół wyższych (wrzesień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Studenci i absolwenci szkół wyższych (maj 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Nauczyciele akademiccy, słuchacze studiów podyplomowych (kwiecień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Edukacja (listopad 2019, wrzesień 2020, listopad 2020).
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Edukacja (listopad 2019, wrzesień 2020, listopad 2020).
Do góry