Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SOF-1 - sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń; fundacje; wybrane jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Środki trwałe brutto. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.66.02, 1.24.01, 1.04.01, 1.66.01.
Do góry