Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75), N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe ;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75) N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (10 %)
Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów w przemyśle. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Komunikacja miejska. Obciążenie respondentów. Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01, 1.46.11, 1.49.05, 1.23.13, 1.23.02, 1.49.02, 1.67.03, 1.80.01, 1.46.01, 1.61.04, 1.24.01, 1.49.09.
Do góry