Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.03
2. Temat badania
Rachunki kwartalne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o rachunkach kwartalnych PKB. Rachunki kwartalne PKB są narzędziem do prowadzenia bieżącej, krótkookresowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a także służą obliczaniu wstępnych rocznych szacunków PKB, zgodnie ze standardami UE. Opracowywanie kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych daje natomiast kompletny obraz zjawisk zachodzących w gospodarce kraju ogółem oraz pomiędzy sektorami instytucjonalnymi. Wyniki badania są wykorzystywane: – do sporządzania prognoz dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, na potrzeby instytutów naukowo badawczych i innych użytkowników danych, – na potrzeby organizacji międzynarodowych – Eurostat, OECD, MFW.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
 • ambasady polskie
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Informacje o następujących kategoriach makroekonomicznych: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, cłach i podatkach importowych, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach z tytułu własności, dochodach pierwotnych, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, transferach socjalnych w naturze, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu i spożyciu skorygowanym, oszczędnościach, bieżących rozliczeniach z zagranicą, transferach kapitałowych i akumulacji, ogółem dla gospodarki narodowej oraz według sektorów instytucjonalnych.

Wyniki badania:
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej; 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych; 1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników; 1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa; 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE); 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE; 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych; 1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej; 1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.45.29 Powszechny Spis Rolny i badanie metod produkcji rolnej - opracowanie wyników
1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pełna sekwencja kwartalnych rachunków niefinansowych według sektorów instytucjonalnych. Dla szybkich szacunków PKB kwartalne informacje o dynamice realnej PKB. Kwartalne informacje o wartości bieżącej, dynamice realnej PKB (ogółem oraz według wybranych sekcji PKD), spożyciu gospodarstw domowych i nakładach brutto na środki trwałe. Prezentowane będą jako dane "surowe" – bez uwzględnienia wahań sezonowych, z uwzględnieniem sezonowości..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie pierwszego szacunku wartości PKB w 2017 r. (maj 2018).
Publikacje GUS:
 • Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017 (maj 2018).
Opracowania sygnalne:
 • Szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto w 2018 r. (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019),
 • Produkt Krajowy Brutto w 2018 r. (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony produkcji - dane niewyrównane sezonowo (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane niewyrównane sezonowo (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - wartość dodana brutto według grup sekcji PKD - dane niewyrównane sezonowo (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania - dane wyrównane sezonowo (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe kwartalne - główne agregaty - wartość dodana brutto według grup sekcji PKD - dane wyrównane sezonowo (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych – forma elektroniczna (lipiec 2018, listopad 2018, styczeń 2019, maj 2019).
Do góry