Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.01
2. Temat badania
Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
Prokurator Krajowy

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie spraw, które wpłynęły do poszczególnych jednostek organizacyjnych, terminowości i sposobach załatwienia spraw w tych jednostkach według dziedzin prawa, o zakresie prawomocności orzeczeń, o rodzajach i terminowości spraw ułaskawieniowych, aktach notarialnych, sprawach podjętych przez komorników, sytuacji kadrowej i kondycji resortu sprawiedliwości i prokuratury.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
Dane osobowe:
 • Dane wykorzystywane są w nadzorze zwierzchnim Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników i działalności samorządu komorniczego, a także w nadzorze nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego.
6. Zakres podmiotowy
Sprawy w sądach powszechnych.
Orzeczenia w sądach wojskowych.
Czynności komorników i notarialne.
Czynności procesowe w prokuraturach.

7. Zakres przedmiotowy
Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji według dziedzin prawa. Czas trwania postępowania sądowego. Postępowania mediacyjne, upadłościowe, apelacyjne, odwoławcze. Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego. Sprawy o rejestrację. Składy orzekające. Biegli i podmioty wydające opinie w sprawach, powołani tłumacze. Środki zapobiegawcze. Skargi. Opiniowanie spraw rodzinnych przez zespoły sądowych specjalistów. Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Orzeczenia w sądach wojskowych. Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego. Akty notarialne i inne czynności notarialne. Sprawy i czynności procesowe w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw w sądach powszechnych wszystkich instancji, w przekrojach: rodzaje sądów powszechnych dziedziny prawa.
Orzeczenia w sądach wojskowych.
Sprawy w ramach postępowania ułaskawieniowego.
Czynności wykonywane przez komorników w ramach postępowania egzekucyjnego.
Akty notarialne i inne czynności notarialne, w przekrojach: rodzaje.
Opiniowanie spaw rodzinnych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Ewidencja spraw i czynności procesowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych w Prokuraturze Krajowej i Wydziałach Zamiejscowych Prokuratury Krajowej oraz czynności procesowe prokuratora w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
 • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości – Wymiar Sprawiedliwości (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
 • Baza Prokuratury Krajowej – Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry