Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S5o - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 10 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 10 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apelacje. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba powołań tłumaczy. Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Liczba wyznaczonych ławników. Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Postępowanie odwoławcze. Postępowanie przygotowawcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia. Prośby o ułaskawienie. Skargi. Skład orzekający w sprawach. Sprawy niezałatwione. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk. Sprawy wielotomowe. Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk. Sprawy zawieszone. Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Szczegółowe rozliczenie skargi. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Terminowość sporządzania uzasadnień. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Zażalenia w ramach właściwości poziomej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry