Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.44. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol badania
1.44.02
2. Temat badania
Elektroenergetyka i ciepłownictwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających ocenę funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej, a także wypełnianie sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 1)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grup: 35.1 i 35.3 oraz jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną.Odbiorcy końcowi energii elektrycznej. Giełda energii. Odbiorcy końcowi ciepła.

7. Zakres przedmiotowy
Bilanse paliw i energii. Cechy organizacyjno-prawne. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Infrastruktura ciepłownicza. Infrastruktura elektroenergetyczna. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Środki trwałe brutto. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji. Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w przekrojach terytorialnych. Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce. Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową. Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej. Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej według podziału terytorialnego..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
 • Informacja statystyczna o energii elektrycznej (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019),
 • Sytuacja w elektroenergetyce (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Statystyka elektroenergetyki polskiej 2018 (październik 2019),
 • Emitor 2018. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (wrzesień 2019),
 • Elektroenergetyka polska w 2018 r. (lipiec 2019),
 • Energetyka polska (grudzień 2019),
 • Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2018 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach. Produkcja energii elektrycznej wg źródeł (wrzesień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych (październik 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Urządzenia sieciowe/Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy (lipiec 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (sierpień 2018, luty 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (listopad 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Dane o produkcji energii elektrycznej: tabl. 1. Podstawowe wskaźniki, tabl. 54. Produkcja ważniejszych wyrobów (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Dane o zużyciu energii elektrycznej (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019).
Do góry