Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.12
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw środowiska
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych, a także kosztach bieżących, funduszach ekologicznych, pomocy zagranicznej. Badanie dostarcza także informacje o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarowaniu ich środkami oraz o gospodarowaniu powiatów i gmin dochodami budżetów powiatów i gmin pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, które stanowią podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska (Dz. U. poz. 218)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 192 z 22.07.2011, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: ponoszące nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej i/lub uzyskujące efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej według grup zakładów o liczbie pracujących: do 49, 50-249, 250 osób i więcej; ponoszące koszty bieżące na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wybrane metodą reprezentacyjną z grup podmiotów o liczbie pracujących: od 10 do 49, 50-249, 250 osób i więcej; ponoszące opłaty (w tym produktowe) i kary na celowe fundusze ekologiczne; rejestrujące szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego oraz straty powodziowe; otrzymujące pomoc zagraniczną na ochronę środowiska.
Gospodarstwa domowe: ponoszące wydatki na ochronę środowiska.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska. Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych. Finansowanie ochrony środowiska. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Nakłady inwestycyjne. Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Obciążenie respondentów. Oczyszczalnie ścieków. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Pracujący, w tym zatrudnieni. Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaopatrzenie w wodę.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w przekrojach: kraj,makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, źródło finansowania, kierunki poniesionych nakładów, grupy inwestorów, rodzaj inwestycji ("końca rury" i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń), dziedziny ochrony środowiska, sektory, PKD, Polska Klasyfikacja Statystyczna dot. Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, rodzaje obiektów, dziedziny ochrony środowiska, grupy inwestorów, Polska Klasyfikacja Statystyczna dot. Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.
Koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, w przekrojach: kraj, kierunki poniesionych wydatków, sektory instytucjonalne i własnościowe z określeniem nakładów na urządzenia ochronne ("końca rury" i zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń), dziedziny ochrony środowiska, PKD.
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych, w przekrojach: kraj, rodzaje poniesionych wydatków, dziedziny ochrony środowiska.
Nakłady inwestycyjne i efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wsi, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje inwestycji/efektu rzeczowego, źródła finansowania.
Nakłady inwestycyjne oraz efekty rzeczowe w zakresie inwestycji małej retencji wodnej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje inwestycji/efektu rzeczowego, źródła finansowania.
Fundusze ekologiczne: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, gospodarowanie środkami funduszy, w przekrojach: kraj, województwa.
Kary za przekroczenie przepisów i ustalonych norm w zakresie środowiska, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje wpływów i ich redystrybucja.
Wielkość pomocy zagranicznej udzielonej Polsce w zakresie ochrony środowiska, w przekrojach: kraj, kierunki pomocy, zakres rzeczowy, źródło pochodzenia.
Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, w przekrojach: kraj, rodzaj przedsięwzięć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym (wrzesień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska (sierpień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg kierunków inwestowania i źródeł finansowania (wrzesień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Environment - Environmental Protection Expenditure (czerwiec 2020).
Do góry