Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.25. Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol badania
1.25.11
2. Temat badania
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zasięgu korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej i o zachodzących w tym zakresie zmianach. Identyfikacja grup ludności oraz grup gospodarstw domowych i rodzin szczególnie potrzebujących pomocy państwa, w tym trwale ubogich beneficjentów pomocy społecznej, w najniższym możliwym przekroju terytorialnym (powiat, gmina).

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • administracja samorządowa - gmina, miasto
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • media ogólnopolskie i terenowe
Dane osobowe:
  • Pozyskanie danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie analiz, majach na celu doskonalenie metodologii badania
6. Zakres podmiotowy
Osoby rezydujące w Polsce: w gospodarstwach domowych oraz bezdomne. Gospodarstwa domowe: rodziny.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywność ekonomiczna. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Świadczenia na rzecz rodziny. Świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Uczniowie. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Wyniki badania:
1.25.07 Pomoc społeczna; 1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.25.07 Pomoc społeczna
1.23.06 Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, główne źródło dochodu, stan zdrowia oraz informacje o niepełnosprawności osób wchodzących w skład gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej oraz osób bezdomnych, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Wielkość, typ i główne źródła utrzymania gospodarstw domowych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, przeciętny miesięczny dochód na osobę oraz rodzaje problemów stanowiących przyczynę przyznania pomocy, w przekrojach: makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.
Rodzaj udzielonych świadczeń, w przekrojach: rodzaj i forma świadczenia przyczyna przyznania świadczenia makroregion, region, podregion, województwo, powiat, gmina.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. (grudzień 2019).
Bazy danych:
  • Bank Danych Lokalnych – Środowiskowa pomoc społeczna (październik 2019).
Do góry