Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL

MC PESEL 11 - dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imię i nazwisko rodowe matki. Imię i nazwisko rodowe ojca. Miejsce urodzenia. Miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Miejsce zameldowania na pobyt stały. Nazwisko i imię. Numer PESEL małżonka - dla osób pozostających w związku małżeńskim. Obywatelstwo. PESEL. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11, 1.80.02, 1.21.01, 1.21.14.
Do góry