Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.80. Operaty statystyczne

1. Symbol badania
1.80.01
2. Temat badania
System Jednostek Statystycznych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań statystycznych objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 6)
Dane osobowe:
  • System Jednostek Statystycznych służy do tworzenia operatów statystycznych z wykorzystaniem danych osobowych.
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.
Grupy przedsiębiorstw.

7. Zakres przedmiotowy
Baza danych ortofotomapy. Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Kapitał zagraniczny w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przestrzenna warstwa obiektów geograficznych. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Przestrzenne warstwy granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Przestrzenne warstwy jednostek podziału terytorialnego. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Ubezpieczeni i płatnicy składek.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla utworzenia zharmonizowanych operatów statystycznych. Dane z Systemu Jednostek Statystycznych nie są publikowane.
Do góry