Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.14
2. Temat badania
Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o aktywach i pasywach finansowych, stanach i transakcjach sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz podsektorów: instytucji rządowych szczebla centralnego, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych zgodnie z wymogami UE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja państwowa
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • NBP
  • organizacje międzynarodowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA): oraz jednostki spoza sektora, w przypadku których zachodzą transakcje przekierowania zgodnie z zasadami ESA.

7. Zakres przedmiotowy
Roczne i kwartalne dane o stanach i transakcjach w ujęciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym, z wyjątkiem kwartalnych danych dla podsektorów, które prezentowane są tylko w ujęciu skonsolidowanym, dla następujących instrumentów finansowych: złoto monetarne i SDR (Special Drawing Rights), gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki, udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji, instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników, pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia; dane o sektorach partnerskich dla podsektorów: instytucji rządowych i ubezpieczeń społecznych.

Wyniki badania:
1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych; 1.65.21 Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych
1.65.21 Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje (w ujęciu skonsolidowanym i nieskonsolidowanym), w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych.
Kwartalne rachunki finansowe, stany i transakcje (w ujęciu skonsolidowanym), w przekrojach: podsektory instytucjonalne sektora instytucji rządowych i samorządowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Government finance statistics (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019).
Do góry