Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.44. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol badania
1.44.03
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat paliw, energii elektrycznej i ciepła instytucjom Unii Europejskiej oraz innym organizacjom międzynarodowym.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)
 • - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii (Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1)
 • - dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 113)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wytwórcy, importerzy, eksporterzy, przedsiębiorstwa dokonujące przywozu lub wywozu wewnątrzwspólnotowego, dystrybutorzy, konsumenci nośników energii, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.

7. Zakres przedmiotowy
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Import i przywóz węgla kamiennego. Infrastruktura ciepłownicza. Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura sieci gazowej. Koksownictwo. Obciążenie respondentów. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Rodzaj prowadzonej działalności. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Wydobycie i wydajność w górnictwie węgla kamiennego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego.

Wyniki badania:
1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych; 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych; 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Bilanse lub elementy bilansów (produkcja, import, eksport, zapasy, dostawy na rynek krajowy, zużycie) dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła, energii odnawialnej w zakresie zgodnym z wymaganiami poszczególnych kwestionariuszy, ceny nośników energii i informacje o rynku gazu ziemnego, rachunki energii - podaż i wykorzystanie, w przekrojach: producenci ciepła i energii elektrycznej sektory gospodarki wskaźniki efektywności energetycznej źródła pochodzenia i zastosowania drewna pierwotne i pochodne nośniki energii ceny netto podatek akcyzowy i VAT wskaźniki rynku gazu ziemnego przepływy gazu w punktach wejścia do krajowego systemu gazowego przepływy zasobów naturalnych i wyrobów energetycznych zużycie finalne pochodzenie i przeznaczenie (produkcja, zużycie, akumulacja, zagranica i środowisko).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (sierpień 2018, luty 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019, maj 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry