Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
producenci produktów przerobu ropy naftowej, koncesjonowane jednostki prowadzące obrót produktami przerobu ropy naftowej i ich części składowe (zakłady i oddziały), operatorzy lub właściciele infrastruktury magazynowej, przesyłowej ropy naftowej i paliw;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 15. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03, 1.44.11.
Do góry