Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.44. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol badania
1.44.01
2. Temat badania
Bilanse paliw i energii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych dla monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, poziomu cen nośników energii, oceny energochłonności gospodarki, zwiększania efektywności użytkowania paliw i energii oraz umożliwienia opracowywania prognoz zapotrzebowania na nośniki energii, projektów założeń polityki energetycznej, inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery ze źródeł energetycznych i transportowych, zapewnienie danych dla systemu zintegrowanych rachunków ekonomicznych środowiska oraz opracowywanie bilansów paliwowo-energetycznych kraju.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)
 • - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych i rocznych statystyk dotyczących energii (Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 113)
 • - decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2013/114/UE) (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2013, str. 27, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wybrane metodą doboru celowego, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.

7. Zakres przedmiotowy
Bilanse paliw i energii. Charakterystyka energetyczna budynku. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Eksploatacja pojazdów drogowych. Import i przywóz węgla kamiennego. Infrastruktura ciepłownicza. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Produkcja i jakość węgla kamiennego. Rodzaj prowadzonej działalności. Śródlądowy transport wodny. Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Wywóz i eksport węgla kamiennego. Zapasy węgla kamiennego.

Wyniki badania:
1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej; 1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych; 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych; 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo; 1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe; 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; 1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym; 1.45.24 Użytkowanie lasu; 1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych
1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo
1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe
1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego
1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym
1.45.24 Użytkowanie lasu
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zapasy (początkowy i końcowy), produkcja, zakup (w tym import i przywóz wewnątrzwspólnotowy), sprzedaż, zużycie (w tym eksport i wywóz wewnątrzwspólnotowy) paliw i energii, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD zużycie wybranych paliw i energii elektrycznej według województw.
Zużycie na przemiany (wsad), zużycie bezpośrednie, w przekrojach: wybrane sekcje, działy i grupy PKD.
Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w przekrojach: województwa.
Substytucja paliw spalanych w urządzeniach stacjonarnych (np. kotłach, piecach).
Syntetyczny bilans energii (pierwotnej, pochodnej) oraz bilanse przemian energetycznych w jednostkach naturalnych i jednostkach energii, w przekrojach: kraj.
Średnie ceny nośników energii, w przekrojach: PKD województwa.
Zużycie na wybrane wyroby i kierunki użytkowania (energochłonność bezpośrednia), w przekrojach: kraj.
Infrastruktura techniczna ciepłownictwa, koszty, ceny, sprawność, w przekrojach: PKD województwa.
Bilanse energii, w przekrojach: sekcje, działy i grupy PKD.
Bilanse energii (podstawowy i zagregowany) według metodologii Eurostatu.
Zużycie wybranych paliw i energii, w przekrojach: województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Energia 2019 (czerwiec 2019),
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017 (czerwiec 2019),
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018 (październik 2019),
 • Infrastruktura komunalna w 2018 r. (październik 2019),
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Zużycie paliw i nośników energii w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Publikacje innych jednostek:
 • Paliwa i energia (lipiec 2019),
 • Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Biuletyn ciepłownictwa (czerwiec 2018, sierpień 2018, listopad 2018, kwiecień 2019),
 • Bilans energii pierwotnej w latach 2003-2018 (maj 2019),
 • Statystyka ciepłownictwa polskiego 2018 (listopad 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" i wybranych działach i grupach tej sekcji (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii w sekcji "Przetwórstwo przemysłowe" oraz działach i wybranych grupach tej sekcji (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii w sekcji "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną " i w grupach tej sekcji (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii w sekcji "Dostawa wody; gospodarowanie odpadami" i w wybranych działach tej sekcji (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Zużycie bezpośrednie nośników energii w gospodarstwach domowych w rolnictwie i u pozostałych odbiorców (styczeń 2019),
 • DBW Gospodarka paliwowo-energetyczna – Wskaźniki zużycia nośników energii na wybrane wyroby i usługi (styczeń 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Rynek materiałowy (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Urządzenia sieciowe (październik 2019).
Do góry