Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.01
2. Temat badania
Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o osiąganych wynikach finansowych, strukturze przychodów i kosztów oraz o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, a także o wartości nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie kodeksu cywilnego, państwowe jednostki organizacyjne - oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Badaniem objęte są jednostki prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wielkość wyrobów akcyzowych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w przekrojach: PKD (sekcje, działy) klasa wielkości, województwa województwa i sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r. (październik 2018, maj 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r. (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, marzec 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw w 2018 r. - strona internetowa GUS (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, marzec 2019).
Do góry