Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
USSZC-WAD.271.3.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu - etap II części I. Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6e2979-cf63-11ec-9ed6-82024ae9c4d2 10.05.2022 18.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 10.05.2022
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx 10.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy.docx 10.05.2022
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 10.05.2022
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx 10.05.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 10.05.2022
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx 10.05.2022
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx 10.05.2022
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 10.05.2022
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji.docx 10.05.2022
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy.pdf 10.05.2022
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 18.05.2022
Informacja z otwarcia ofert.pdf 18.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 25.05.2022
USSZC-WAD.271.2.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu ” - etap II (dla części I przetargu), Identyfikator zamówienia: ocds-148610-b7daef49-c47c-11ec-aa46-6a814e8de928 25.04.2022 09.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 25.04.2022
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx 25.04.2022
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy.docx 25.04.2022
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 25.04.2022
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx 25.04.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 25.04.2022
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx 25.04.2022
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx 25.04.2022
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 25.04.2022
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji.docx 25.04.2022
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy.pdf 25.04.2022
Modyfikacja Specyfikacji warunków zamówienia 04.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach - Oświadczenie wstępne Wykonawcy.docx 04.05.2022
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 04.05.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 04.05.2022
Unieważnienie postępowania-sig.pdf 09.05.2022
usszc-wad.271.1.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II, Identyfikator postępowania: 45af3b91-d2e7-43ed-95fc-7b28fc6e169f 31.03.2022 20.04.2022
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 31.03.2022
Załącznik nr 1 A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części I.docx 31.03.2022
Załącznik nr 1 B do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II.pdf 31.03.2022
Załącznik nr 2 A do SWZ - Formularz oferty.docx 31.03.2022
Załącznik nr 2 B do SWZ - Formularz oferty.docx 31.03.2022
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy.docx 31.03.2022
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docx 31.03.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis czynności.docx 31.03.2022
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx 31.03.2022
Załącznik nr 7 A do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 31.03.2022
Załącznik nr 7 B do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 31.03.2022
Załącznik nr 8 A do SWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 31.03.2022
Załącznik nr 8 B do SWZ - Wykaz dostaw.docx 31.03.2022
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx 31.03.2022
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 31.03.2022
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji — kopia.docx 31.03.2022
Załącznik nr 12 A do SWZ - Wzór umowy dla części I.pdf 31.03.2022
Załącznik nr 12 B do SWZ - Wzór umow dla części II.pdf 31.03.2022
Załącznik nr 13 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip 31.03.2022
Załącznik nr 14 do SWZ - Dokumentacja powykonawcza.zip 31.03.2022
Załączniki nr 15 do SWZ - Dokumentacja uzupełniająca do dokumentacji projektowej wykonawczej.zip 31.03.2022
Załącznik nr 16 do SWZ - Przedmiary robót dla poszczególnych branż.zip 31.03.2022
Załącznik nr 17 do SWZ - Tabela nr 1 Zestawienie mebli i wyposażenia wg typów.xls 31.03.2022
Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.pdf 20.04.2022
Informacja z otwarcia ofert.pdf 20.04.2022
Unieważnienie postępowania w części II.pdf 22.04.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I 06.05.2022
USSZC-WAD.271.8.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-12-01 godz. 12:00 23.11.2020 01.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 23.11.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 23.11.2020
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.docx 23.11.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu.docx 23.11.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx 23.11.2020
Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.docx 23.11.2020
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf 23.11.2020
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw.docx 23.11.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 01.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 07.12.2020
USSZC-WAD.271.7.2020
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 2020-11-24, godzina: 12:00 16.11.2020 24.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 16.11.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 16.11.2020
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.docx 16.11.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wykluczeniu.docx 16.11.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx 16.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 16.11.2020
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf 16.11.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.docx 16.11.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 1.pdf 18.11.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2.pdf 19.11.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 24.11.2020
Poprawiona informacja z otwarcia ofert.pdf 25.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 01.12.2020
USSZC-WAD.271.6.2020
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22. 02.11.2020 12.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zzamówienia 02.11.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 02.11.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx 02.11.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu.docx 02.11.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx 02.11.2020
załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 02.11.2020
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf 02.11.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.docx 02.11.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 06.11.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców2.pdf 09.11.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 12.11.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 16.11.2020
USSZC-WAD.271.5.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 14.10.2020 27.10.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 14.10.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx 14.10.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu.docx 14.10.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx 14.10.2020
załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 14.10.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ dla części 1 i 2 - wzór umowy.pdf 14.10.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ dla części 3 wzór umowy.doc 14.10.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ dla części 4 wzór umowy.doc 14.10.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ dla części 5 -wzór umowy.doc 14.10.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.docx 14.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.10.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 16.10.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 27.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 i 3.pdf 30.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 4 i 5.pdf 05.11.2020
USSZC-WAD.271.4.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-10-01, godz. 9.00 22.09.2020 01.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.09.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 22.09.2020
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.docx 22.09.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 22.09.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 22.09.2020
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 22.09.2020
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy.pdf 22.09.2020
Załącznik nr 7 - Wzór wykazu dostaw.docx 22.09.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 01.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 02.10.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 21.10.2020
USSZC-WAD.271.3.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Termin składania ofert: 2020-09-25, godz. 12:00 15.09.2020 25.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 15.09.2020
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.docx 15.09.2020
Załącznik nr 3 część 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 15.09.2020
Załącznik nr 3 część 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx 15.09.2020
Załącznik nr 4 część 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 15.09.2020
Załącznik nr 4 część 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 15.09.2020
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx 15.09.2020
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy.pdf 15.09.2020
Załącznik nr 7 część 1 - Wzór wykazu dostaw.docx 15.09.2020
Załącznik nr 7 część 2 - Wzór wykazu dostaw.docx 15.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf 22.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2.pdf 23.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 3.pdf 23.09.2020
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 4.pdf 23.09.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf 28.09.2020
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części 1.pdf 07.10.2020
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części 2.pdf 07.10.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 26.10.2020
USSZC-WAD.271.2.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00 02.09.2020 16.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty.doc 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia.docx 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz podobnych zamowien.docx 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Istotne postanowienia umowy.pdf 02.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 02.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf 08.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu 08.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach.doc 08.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf 08.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - nr 2.pdf 10.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu – modyfikacja druga 10.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach - modyfikacja druga.doc 10.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - modyfikacja druga.pdf 10.09.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców - nr 3.pdf 14.09.2020
Modyfikacja Treści Ogłoszenia o Zamówieniu – modyfikacja trzecia 14.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty po zmianach - modyfikacja trzecia.doc 14.09.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach - modyfikacja trzecia.pdf 14.09.2020
Protokół z otwarcia ofert.pdf 16.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 17.09.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 07.10.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Autor najnowszej informacji: Monika Kubacka
Publikujący najnowszą informację: Jerzy Rożek
Wytworzenie najnowszej informacji: 10.05.2022
Publikacja najnowszej informacji: 10.05.2022 10:46
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry