O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Szczecinie należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu i działa na podstawie:

      ● ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.),
      ● zarządzenia nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
          (Dz. Urz.  GUS poz. 41),
      ● ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.),
      ● Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.   

Zgodnie z powyższymi dokumentami, do głównych zadań US w Szczecinie należy:
      ● zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
      ● organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
      ● dokonywanie analiz i opracowań zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań,
      ● udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
      ● popularyzacja wiedzy o  statystyce,
      ● prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych:
                        REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
                        TERYT - podziału terytorialnego kraju,
               w części obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego,
      ● realizowanie specjalistycznych zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, m.in:
          ○ przygotowanie zasad metodologicznych, prowadzenie badań i wykonywanie opracowań i analiz statystycznych w zakresie:
               — statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego
               — statystyki morskiej,
               — statystyki transportu wodnego śródlądowego, 
               — statystyki transportu i łączności,
          ○ prowadzenie prac projektowo-programistycznych w zakresie specjalizacji Urzędu,
          ○ uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w zakresie specjalizacji Urzędu,
          ○ prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych.

Do góry