Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.07
2. Temat badania
Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących form ochrony przyrody, terenów zieleni, żywych zasobów przyrody (flory i fauny), międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. poz. 1080)
 • - ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. poz. 661)
 • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)
 • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. poz. 533)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 112, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.)
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Zasoby przyrody: formy ochrony przyrody i ochrona różnorodności biologicznej.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Konwencja CITES. Monitoring przyrody. Obciążenie respondentów. Ogrody botaniczne. Ogrody zoologiczne. Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO). Parki i ogrody historyczne. Rodzinne ogrody działkowe. Stan pszczelarstwa. Tereny zieleni. Zwierzęta chronione.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków narodowych, w przekrojach: kraj, województwa, gminy parki narodowe - imiennie kategoria użytkowania gruntów kategoria ochronności.
Stan ilościowy i powierzchni gruntów rezerwatów przyrody, w przekrojach: kraj, województwa rodzaje rezerwatów przyrody kategoria użytkowania gruntów.
Stan powierzchni obszarów Natura 2000, w przekrojach: kraj, województwa obszary specjalnej ochrony ptaków (SOO) - imiennie specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - imiennie.
Stan ilościowy i powierzchni gruntów parków krajobrazowych, w przekrojach: kraj, województwa parki krajobrazowe - imiennie kategoria użytkowania gruntów.
Stan ilościowy i powierzchni gruntów obszarów chronionego krajobrazu, w przekrojach: kraj, województwa, gminy obszary chronionego krajobrazu - imiennie kategoria użytkowania gruntów.
Stan ilościowy i powierzchni stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, w przekrojach: kraj, województwa, gminy.
Stan ilościowy pomników przyrody, w przekrojach: kraj, województwa, gminy rodzaje pomników przyrody.
Stan ilościowy i powierzchni terenów zieleni w miastach i wsiach, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, miasta rodzaje terenów zieleni.
Stan ilościowy i powierzchni ogrodów botanicznych i zoologicznych, parków i ogrodów historycznych oraz rodzinnych ogrodów działkowych, w przekrojach: kraj, województwa.
Stan ilościowy importowanych i eksportowanych określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt, w przekrojach: grupy systematyczne lub rodziny określone w CITES, kraj.
Stan ilościowy eksperymentalnie uwolnionych do środowiska oraz w zamkniętym użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), w przekrojach: organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) - imiennie, kraj, województwa.
Monitoring pospolitych ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego i pospolitych ptaków leśnych, w przekrojach: kraj wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI-Farmland Bird Index) wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index).
Stan pszczelarstwa, w przekrojach: kraj przynależność pszczelarzy i rodzin pszczelich (zrzeszony/-a, niezrzeszony/-a) wielkość pasieki.
Stan ochrony gatunkowej zwierząt (w tym wydane pozwolenia na ich redukcję oraz szkody przez nie wyrządzone), w przekrojach: zwierzęta objęte ochroną - imiennie, kraj, województwa.
Stan różnorodności biologicznej, w przekrojach: kraj, wybrane grupy systematyczne roślin i zwierząt.
Stan ilościowy obszarów Ramsar i rezerwatów Biosfery w Polsce, w przekrojach: kraj obszary Ramsar - imiennie rezerwaty Biosfery - imiennie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019),
 • Turystyka w 2018 r. (czerwiec 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ochrona Przyrody – Podstawowe dane o obszarach objętych formami ochrony przyrody (z wyjątkiem obszarów Natura 2000) (sierpień 2019),
 • DBW Ochrona Przyrody – Parki narodowe (sierpień 2019),
 • DBW Ochrona Przyrody – Rezerwaty przyrody (sierpień 2019),
 • DBW Ochrona Przyrody – Obszary Natura 2000 (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Biodiversity (grudzień 2020),
 • Strateg – Środowisko (październik 2019).
Do góry