Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SG-01 - statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Pozyskanie drewna. Tereny zieleni. Zadrzewienia. Zasoby leśne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07, 1.01.03.
Do góry