Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla tych jednostek lokalnych, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością: – zakładów pracy, – spółdzielni mieszkaniowych, – towarzystw budownictwa społecznego, – Skarbu Państwa, – pozostałych jednostek;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
wspólnoty mieszkaniowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Tereny zieleni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry