Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.14
2. Temat badania
Zasoby migracyjne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i strukturze zasobów migracyjnych tj.: o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce według kraju urodzenia i obywatelstwa, a także mieszkańcach innych krajów przebywających w Polsce czasowo i mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (charakterystyka demograficzno-społeczna).

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.
6. Zakres podmiotowy
Osoby rezydujące w Polsce. Mieszkańcy innych krajów przebywający czasowo w Polsce. Mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą.
Osoby, które zmieniły kraj stałego zamieszkania: - przybyły do Polski w ramach repatriacji.
Cudzoziemcy w Polsce: – obywatele państw trzecich, którzy złożyli wnioski dotyczące legalizacji pobytu na terytorium RP,– obywatele UE, którzy zarejestrowali pobyt na terytorium RP,– członkowie rodzin obywateli UE, którzy ubiegali się o wydanie karty pobytu na terytorium RP,– obywatele państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium RP, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa,– obywatele państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w poprzednim tiret, faktycznie opuścili terytorium RP,– obywatele państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP na granicy zewnętrznej.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cudzoziemcy w Polsce. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Wyniki badania:
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL); 1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC); 1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty; 1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse

Inne źródła danych:
Wyniki NSP 2011, dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych, zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywających za granicą (baza Eurostatu, baza OECD)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o osobach przybyłych z zagranicy zameldowanych w Polsce na pobyt czasowy (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, stan cywilny, obywatelstwo i kraj poprzedniego zamieszkania kraj, województwa.
Dane o stałych mieszkańcach Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo oraz kraj czasowego przebywania (dane dotyczą osób, które zgłosiły wyjazd za granicę w jednostkach ewidencji ludności) kraj, województwa.
Dane o ludności Polski i osobach rezydujących w Polsce (według stanu na koniec roku), w przekrojach: płeć, wiek, obywatelstwo, kraj urodzenia.
Dane o cudzoziemcach posiadających ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo i rodzaj zezwolenia dane dla Polski.
Dane o cudzoziemcach studiujących w Polsce, w przekrojach: płeć i obywatelstwo dane dla Polski.
Dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, w przekrojach: kraj poprzedniego obywatelstwa, tryb nabycia obywatelstwa dane dla Polski.
Liczba cudzoziemców w Polsce: którzy otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na pobyt stały, na pobyt czasowy którzy ubiegali się o udzielenie ochrony międzynarodowej którym przyznano status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany, w przekrojach: obywatelstwo i płeć dane dla Polski.
Liczba obywateli UE: którzy otrzymali zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Polsce, którzy otrzymali dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce oraz członkowie rodzin obywateli UE, którzy otrzymali kartę pobytu członka rodziny obywatela UE w Polsce, w przekrojach: obywatelstwo, płeć.
Szacunkowa liczba stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.), w przekrojach: kraj przebywania dane dla Polski.
Liczba osób i rodzin przybyłych do Polski w ramach repatriacji oraz o liczba wniosków w sprawie repatriacji i liczba wydanych wiz repatriacyjnych, w przekrojach: kraj wydania wizy repatriacyjnej kraj, wybrane dane dla województw.
Liczba obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium RP obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium RP obywateli państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium RP oraz obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium RP, w przekrojach: obywatelstwo, płeć, wiek, przyczyna odmowy wjazdu do Polski, rodzaj granicy, na której odmówiono wjazdu do Polski kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Demograficzny 2019 (listopad 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Migracje wewnętrzne i zagraniczne (maj 2019),
 • Demografia – Emigracja - dane roczne (maj 2019),
 • Demografia – Imigracje - dane roczne (maj 2019),
 • Demografia – Emigracje - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Demografia – Imigracje - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry