Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Główny Urząd Statystyczny jest beneficjentem środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
1: Zasoby ludzkie (działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia, działanie 1.2 Wsparcie stanowiska pracy) oraz osi priorytetowej 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności (działanie 2.1 Wsparcie instytucji).

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2019”

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 967 300 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich Głównego Urzędu Statystycznego, zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności.

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2020"

Okres realizacji: 1.01.2020 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 022 550 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich Głównego Urzędu Statystycznego, zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności.

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2021"

Okres realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 1 026 800 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich Głównego Urzędu Statystycznego, zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności.

Projekt „Wsparcie w latach 2019-2020 stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”

Okres realizacji: 1.01.2019 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 700 000 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędów Statystycznych realizujących zadania związane z monitorowaniem polityki spójności Unii Europejskiej poprzez specjalistyczne szkolenia oraz wymianę doświadczeń ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin w ramach organizowanych tematycznie warsztatów.

Projekt „Statystyka dla polityki spójności 2019-2020. Wsparcie systemu monitorowania i ewaluacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz monitorowania i ewaluacji polityki spójności po 2020 r.

Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 997 500 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie procesu monitorowania i ewaluacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 przez Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne poprzez realizację prac badawczych, upowszechnienie ich rezultatów, wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu polityki spójności oraz rozbudowę i usprawnienie systemu monitorowania rozwoju STRATEG.

Prace badawcze zrealizowane w latach 2019-2020

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2018”
Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia).

Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.12.2018

Wartość projektu: 1 114 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 946 900,00 zł)

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich Głównego Urzędu Statystycznego, zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności, poprzez sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

Projekt „Wsparcie w latach 2017-2018 stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (działanie 1.2 Wsparcie stanowiska pracy).

Okres realizacji:   1.04.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu:  1 500 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 1 275 000,00 zł)

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie warunków do skutecznej realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1) wyposażenie stanowisk pracy zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w oprogramowanie  informatyczne, sprzęt biurowy oraz materiały eksploatacyjne;
2) udział pracowników służb statystyki publicznej w szkoleniach i innych formach kształcenia podnoszących kwalifikacje i umiejętności niezbędne w procesie monitorowania polityki spójności.

Poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników projekt przyczyni się do optymalizacji i usprawnienia procesów oceny i programowania interwencji publicznych do roku 2020, zapewniając ich ciągłość i wysoką jakość na szczeblu krajowym i regionalnym.

Projekt „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności (działanie 2.1 Wsparcie instytucji).

Okres realizacji: 4.01.2016 – 31.12.2018

Wartość projektu:  22 800 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 19 373 959,39 zł)

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie procesu monitorowania polityki spójności w latach 2014-2020 przez Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne poprzez realizację prac badawczych, upowszechnienie ich rezultatów, wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności, oraz rozbudowę i usprawnienie systemu monitorowania rozwoju STRATEG.

W ramach projektu Główny Urząd Statystyczny realizuje trzy zadania:

Zadanie 1: Prowadzenie prac badawczych, analiz, ekspertyz oraz prac metodologicznych

Realizowane w ramach projektu badania pozwolą na monitorowanie efektów interwencji wdrażanych w ramach polityki spójności na poziomie krajowym i regionalnym, m.in. w obszarach: rynku pracy, wykluczenia społecznego, ubóstwa, rynku mieszkaniowego, obszarów funkcjonalnych, usług publicznych, ekonomii społecznej, energetyki i środowiska, innowacyjności oraz związanych z wykorzystaniem danych jednostkowych dla celów prowadzenia ewaluacji kontrfaktycznych.

Zadanie 2: Promocja i upowszechnianie rezultatów badań

Organizacja i udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach pracowników Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych pozwalają na wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania i monitorowania polityki spójności oraz upowszechnienie rezultatów projektu wśród decydentów i przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu regionalnym i krajowym.

Zadanie 3: Rozbudowa i doskonalenie systemu monitorowania rozwoju STRATEG

Rozwój systemu STRATEG, będącego narzędziem wspierającym proces programowania i monitorowania polityki rozwoju, zapewni jego aktualność oraz umożliwi zwiększenie jego funkcjonalności i użyteczności poprzez podniesienie jakości zasobów systemu, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i wizualnej. Rezultatem realizacji projektu będzie szerszy i lepiej odpowiadający potrzebom procesu programowania, monitorowania i ewaluacji interwencji zakres danych statystycznych w przekrojach terytorialnych, a w konsekwencji możliwość lepszego ukierunkowania terytorialnego wsparcia w ramach polityki spójności.

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2017”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia).

Okres realizacji: 1.01.2017 – 31.12.2017

Wartość projektu:  1 113 000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE: 946 050,00 zł)

Cel projektu

Projekt ma na celu zapewnienie i utrzymanie stanowisk pracy zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności.

Projekt „Wsparcie stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w latach 2014-2020”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (działanie 1.2 Wsparcie stanowiska pracy).

Okres realizacji projektu: 1.01.2016 – 31.12.2016

Wartość projektu:  1 550 000,00 zł (w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 317 500,00 zł)

Cel projektu                      

Celem projektu jest zapewnienie warunków do skutecznej realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1) wyposażenie stanowisk pracy zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w sprzęt komputerowy, informatyczny, biurowy oraz materiały eksploatacyjne;
2) udział pracowników służb statystyki publicznej w szkoleniach i innych formach kształcenia podnoszących kwalifikacje i umiejętności niezbędne w procesie monitorowania polityki spójności.

Poprzez zapewnienie bazy sprzętowej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji pracowników projekt przyczyni się do optymalizacji i usprawnienia procesów oceny i programowania interwencji publicznych do roku 2020, zapewniając ich ciągłość i wysoką jakość na szczeblu krajowym i regionalnym.

Projekt „Wsparcie zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym w celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem polityki spójności w roku 2016”

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1: Zasoby ludzkie (działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia).

Okres realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2016

Wartość projektu:  1 093 000,00 zł (w tym dofinansowanie projektu z UE: 929 050,00 zł)

Cel projektu

Projekt ma na celu zapewnienie i utrzymanie stanowisk pracy zaangażowanych w realizację działań związanych z monitorowaniem polityki spójności.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Beata Putkowska
Publikacja informacji: 11.01.2022 12:50
Aktualizacja informacji: 11.01.2022 12:51
Sprawdź historię zmian
Do góry