Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny Urząd Statystyczny jest beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027,  działanie 1.1 Skuteczne instytucje.

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

Projekt „Utrzymanie zasobów ludzkich oraz zapewnienie warunków do działania służb statystyki publicznej w roku 2024, niezbędnych do sprawnego monitorowania polityki spójności w perspektywie 2021–2027”

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2024 r.

Celem projektu jest utrzymanie zasobów ludzkich służb statystyki publicznej niezbędnych do zapewnienia sprawnego monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Grupą docelową są pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego oraz szesnastu urzędów statystycznych, zaangażowanych w realizację zadań na rzecz monitorowania polityki spójności.

Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu będzie realizował zadania w zakresie zapewnienia i aktualizacji danych statystycznych na potrzeby monitorowania polityki spójności, obejmujące przede wszystkim:

  • zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie realizacji polityki spójności w obszarach horyzontalnych oraz zapewnienie danych pozwalających na monitorowanie efektów interwencji wdrażanych na poziomie krajowym, jak i regionalnym,
  • zasilanie i rozwój systemów zawierających informacje wynikowe, narzędzia i metadane służące do monitorowania polityki spójności, takich jak system STRATEG,
  • organizację warsztatów Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych  w zakresie działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym, umożliwiających wymianę wiedzy i praktyk z ekspertami będącymi przedstawicielami uczelni, instytucji i władz publicznych, mających na celu zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych służących monitorowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego.

Całkowita wartość projektu: 2 983 750,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 378 347,12 PLN

Projekt „Utrzymanie zasobów ludzkich służb statystyki publicznej niezbędnych do zapewnienia sprawnego monitorowania polityki spójności w latach 2022-2023”

Okres realizacji: styczeń 2022 – grudzień 2023

Celem projektu jest zapewnienie efektywnej realizacji zadań w zakresie monitorowania polityki spójności przez pracowników statystyki publicznej poprzez tworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy oraz rozwój kompetencji prowadzący do zwiększenia potencjału instytucji.

Projekt skierowany jest do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego oraz szesnastu urzędów statystycznych, zaangażowanych w realizację zadań na rzecz monitorowania polityki spójności.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • zapewnienie i utrzymanie odpowiednich zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji zadań w obszarze monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027 w Głównym Urzędzie Statystycznym, poprzez finansowanie wynagrodzeń stanowisk pracy realizujących działania związane z monitorowaniem polityki spójności,
  • zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji pracowników realizujących zadania związane z monitorowaniem polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • organizacja warsztatów skupiających Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych z 16 urzędów statystycznych w celu wzmocnienia wsparcia procesu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności w wymiarze terytorialnym. Organizowane tematycznie warsztaty umożliwiają wymianę wiedzy i nawiązywanie współpracy z ekspertami z różnych dziedzin będących przedstawicielami uczelni, instytucji i władz publicznych, w celu poszukiwania nowych źródeł i metod pozyskiwania danych oraz identyfikowania potrzeb w zakresie informacji statystycznych niezbędnych w procesie monitorowania polityki spójności, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego.

Całkowita wartość projektu: 3 659 830,14 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 917 250,59 PLN

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Jończyk (Wydział Koordynowania Projektów Strategicznych)
Publikujący informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja informacji: 25.03.2024 08:27
Aktualizacja informacji: 25.03.2024 08:27
Sprawdź historię zmian
Do góry