Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.24. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol badania
1.24.03
2. Temat badania
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie świadczeniobiorców, kwotach wydatkowanych na świadczenia i przeciętnej miesięcznej wysokości świadczeń.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, z późn. zm.)
6. Zakres podmiotowy
Osoby: pobierające świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, otrzymujące emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, pobierające świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną.

7. Zakres przedmiotowy
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwota świadczeń brutto, w przekrojach: kraj, województwa rodzaj świadczenia.
Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia, przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto, w przekrojach: kraj, województwa rodzaj świadczenia.
Kwota wypłat świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Przeciętna miesięczna wysokość świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Liczba świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczenia.
Dynamika świadczeń w wymiarze nominalnym i realnym.
Relacja przeciętnej miesięcznej emerytury i renty do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Osoby pobierające emerytury i renty wypłacane przez ZUS stan w marcu, w przekrojach: wiek i płeć, wysokość świadczeń.
Zmiany liczby emerytów i rencistów, w przekrojach: ogółem kraj, pozarolniczy system ubezpieczeń społecznych.
Osoby pobierające emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS, w przekrojach: wiek, płeć.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Emerytury i renty w 2018 r. (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Świadczenia społeczne. Wynagrodzenia (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019).
Do góry